Fara á efnissvæði

Postępowanie w przypadku powstania szkody.

 • Powiadomienie przesłane przez właściciela.

  Postępowanie w NTÍ rozpoczyna się w momencie wpłynięcia informacji na temat zaistniałej szkody. Powiadomienie o szkodzie, należy złożyć za pomocą przycisku w prawym górnym rogu strony internetowej NTÍ – „Zgłoś szkodę”. W celu przeprowadzenia rzetelnego postępowania należy przedstawić agencji jak najbardziej szczegółowe informacje na temat zdarzenia. Przedstawienie przez zgłaszającego nieprawdziwych lub niepełnych informacji może spowodować utratę przez niego prawa do uzyskania odszkodowania od NTÍ. *

  * Patrz art. 120 ustawy nr 30/2004 o umowach ubezpieczeniowych.

 • Sprawa zostaje przekazana do zespołu zajmującego się oceną powstałych szkód.

  Ocena szkód w NTÍ przeprowadzana jest przez niezależnych i bezstronnych rzeczoznawców, zatrudnionych przez firmy zewnętrzne. Agencja zawarła umowy z czterema firmami inżynieryjnymi, które zajmują się dla niej ocenami szkód: Efla, Mannvit, Verkís i VSÓ ráðgjöf.

  Przed dokonaniem oceny powstałych szkód rzeczoznawcy kontaktują się z zarejestrowanymi właścicielami nieruchomości (lub ich przedstawicielem, który został wyznaczony w tej sprawie), aby umówić się na obejrzenie szkód. Właściciel nieruchomości lub jego przedstawiciel mają zawsze prawo uczestniczyć w takich oględzinach.

 • Postępowanie po wykonaniu oceny powstałych szkód.

  Po dokonaniu oceny powstałych szkód rzeczoznawcy sporządzają ekspertyzę, którą przesyłają do NTÍ. Standardowy czas oczekiwania na wykonanie ekspertyzy wynosi 3 –5 tygodni, lecz czas ten jest uzależniony od ilości pracy w agencji, rozległości powstałych uszkodzeń oraz ilości spraw aktualnie rozpatrywanych przez NTÍ.

 • Ogłoszenie wyników przeprowadzonej ekspertyzy.

  Dostarczona przez rzeczoznawców ekspertyza zostaje przesłana przez NTÍ do właściciela budynku. Właściciel nieruchomości ma możliwość wyrażenia swojej opinii na temat treści i wyniku ekspertyzy, zanim zostanie podjęta decyzja dotycząca przyznania odszkodowania oraz jego wysokości. Agencja ocenia czy zgłoszone przez właściciela uwagi mogą być podstawą do wprowadzenia zmian w wynikach ekspertyzy.

 • Decyzja oraz wypłata odszkodowania

  NTÍ podejmuje decyzję na temat wypłaty odszkodowania po zgłoszeniu przez właściciela swoich uwag. Jeżeli decyzja NTÍ będzie oznaczała wypłatę odszkodowania, rozliczenie nastąpi, w momencie gdy przedłożone zostaną wszystkie niezbędne dokumenty. Jeżeli poszkodowany nie zgodzi się z decyzją NTÍ, wówczas może w ciągu 30 dni od wydania decyzji, zaskarżyć ją komisji zażaleń powoływanej na podstawie art. 19 ustawy o Agencji ds. ubezpieczeń od katastrof naturalnych. Patrz… 

 • Czy istnie możliwość przyspieszenia postępowania?

  Po otrzymaniu wyników ekspertyzy, właścicielom nieruchomości wyznacza się określony termin na wniesienie swoich uwag.Możliwe jest przyspieszenie rozpatrywania zawiadomienia po uzyskaniu od wszystkich właścicieli nieruchomości potwierdzenia w sprawie niewnoszenia uwag do wyników ekspertyzy. W przeciwnym razie sprawa jest kontynuowana do upływu terminu na zgłaszanie uwag. Komunikacja w formie elektronicznej przyspiesza zamknięcie sprawy. Jeśli wszyscy właściciele wyrażą zgodę na komunikację w formie elektronicznej i podadzą wszystkie wymagane informacje w zakładce „Moje strony”, skróci to czas rozpatrywania sprawy.

 • Czy mogę śledzić postępy w sprawie?

  Postępy w sprawie można śledzić w zakładce. W zakładce „Moje strony” można sprawdzić, na jakim etapie znajduje się postępowanie, gdyż zamieszczane są tam wszystkie dokumenty z nią związane.

 • Kto posiada dostęp do informacji dotyczących oceny szkód?

  Strona administracyjna (aktualnie zarejestrowany właściciel nieruchomości): 
  Za stronę w sprawie, uważa się osobę, która jest stroną w toczącej się sprawie administracyjnej. Taka osoba ma dostęp do wszystkich dokumentów w sprawie, poza dokumentami roboczymi.

  Inne osoby, które mają prawnie uzasadniony interes (inni zarejestrowani właściciele nieruchomości):
  Takie osoby mają dostęp do wszystkich dokumentów w sprawie, innych niż dokumenty robocze, które nie zawierają informacji finansowych i danych osobowych (np. kwot przedstawionych w ekspertyzie).

  Osoby niezwiązane ze sprawą odszkodowawczą:
  Dozwolone jest podanie do wiadomości publicznej informacji dotyczącej przeprowadzenia oceny szkód lub odrzucenia wniosku o jej przyprowadzenie.
  Jeżeli dokonano oceny szkód, wówczas dozwolone jest podanie informacji na temat tego, czy zdarzenie zgłoszono do inspektora budowlanego, jeżeli taka informacja jest już dostępna.

  Osoby upoważnione:
  Dozwolone jest upoważnienie innej osoby do uzyskania informacji na temat nieruchomości, w zakresie opisanym powyżej.
  Przykładowo: agenci obrotu nieruchomościami często uzyskują dostęp do informacji na temat szkód majątkowych w imieniu ich właścicieli.
  Takie upoważnienie musi zawierać jednoznaczne zezwolenie na pobieranie dokumentacji z NTÍ.

 • Czy mam prawo zgłosić dodatkowe szkody?

  Jeżeli po podjęciu decyzji w sprawie odszkodowania, okaże się, że doszło do powstania dalszych szkód, właściciel ma prawo do ich zgłoszenia.
  Takie szkody zgłasza się w analogiczny sposób, lecz konieczne jest zaznaczenie, że zgłoszenie dotyczy szkód związanych z tym samym zdarzeniem.
  Kluczowe jest natychmiastowe zgłoszenie dalszych szkód.
  Odnośnie do terminu przedawnienia wskazuje się na ustawę nr 30/2004 o umowach ubezpieczeniowych.

Standardowy czas rozpatrywania zgłoszonych szkód wynosi około dwóch miesięcy.
Czas rozpatrywania zgłoszonych szkód różni się, w zależności od okoliczności sprawy, może być zarówno dłuższy, jak i krótszy.
* Właściciel może skierować sprawę do komisji zażaleń na podstawie art. 18 ustawy nr 55/1992, gdy nie zgadza się z ogłoszoną decyzją.